Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CULTURA Y MODA, S.A informa que és titular del lloc web www.tentazioni.es d’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, CULTURA Y MODA, S.A informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és CULTURA Y MODA, S.A amb CIF A58656943 i domicili social a C/ SANT PERE, 45 Terrassa, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil al tom 22507, foli 11, full B-38370 i inscripció 4ª. L’adreça de correu electrònic de contacte és info@culturaymoda.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS La navegació, accés i utilització del lloc web de CULTURA Y MODA, S.A confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten totes les condicions d’ús aquí establertes sense prejudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de CULTURA Y MODA, S.A proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis de CULTURA Y MODA, S.A per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web. L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CULTURA Y MODA, S.A contràriament a allò disposat per les presents condicions, la llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT CULTURA Y MODA, S.A no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que, en cap cas, procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs web de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà d’aquests enllaços.

CULTURA Y MODA, S.A declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris de la seva pàgina web derivat de la navegació per aquesta. En conseqüència, CULTURA Y MODA, S.A no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pugui patir l’usuari a raó de la navegació d’aquest per Internet.

MODIFICACIONS  CULTURA Y MODA, S.A es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut de la seva pàgina web. Tant en allò referent als continguts del seu lloc web com en les condicions d’ús d’aquest o en les condicions generals de contractació. Dites modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET Certs continguts del lloc web de CULTURA Y MODA, S.A contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per CULTURA Y MODA, S.A

PROTECCIÓ DE DADES De conformitat amb allí que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), CULTURA Y MODA, S.A informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals extretes per la empresa mitjançant formularis seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CULTURA Y MODA, S.A amb la finalitat de poder facilitat, agilitzar i complir els compromisos establerts per ambdues parts.

Així mateix, CULTURA Y MODA, S.A informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: 

Passeig Can Feu 18

08205 Sabadell (Barcelona, España)

93 748 45 00


Sempre i quan l’usuari no comuniqui el contrari a CULTURA Y MODA, S.A s’entedrà que les seves dades no han sigut modificades, que l’usuari es compromet a notificar a CULTURA Y MODA, S.A qualsevol variació i que CULTURA Y MODA, S.A té el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

PROPIETAT ITEL•LECTUAL I INDUSTRIAL CULTURA Y MODA, S.A en si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny; selecció de materials, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CULTURA Y MODA, S.A. Seran, en conseqüència, obres protegides com propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària d’aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat pels articles 8 i 32.1 paràgraf segon de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb objectiu comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CULTURA Y MODA, S.A

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de CULTURA Y MODA, S.A. Aquest podrà visualitzar els elements del portal web i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’usuari deurà abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal•lat a les pàgines de CULTURA Y MODA, S.A

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ CULTURA Y MODA, S.A es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que es considerin oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts d’aquest, o per l’incompliment de les condicions presents.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas de sorgir cap controvèrsia, les parts podran sotmetre’s els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CULTURA Y MODA, S.A té el seu domicili fiscal a Terrassa (Barcelona). 

En compliment de la llei 34/2002 de 11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CULTURA Y MODA, S.A informa que és titular del lloc web www.tentazioni.es d’acord amb l’exigència de l’article 10 de la llei citada, CULTURA Y MODA, S.A informa del següent:

El titular d’aquest lloc web és CULTURA Y MODA, S.A amb CIF A58656943 i domicili social a C/ Sant Pere, 45 08221 Terrassa (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil, tom 22507, foli 11, fulla B-38370 i inscripció 4a. L’adreça de correu electrònic de contacte és: info@culturaymoda.com