Términos del servicio

Condicions de compra

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ Informació prèvia al procés contractual La present pàgina web www.tentazioni.es és propietat de CULTURA Y MODA, S.A amb CIF A58656943 i adreça fiscal a PASSEIG CAN FEU, 18 (08205 – Sabadell, Barcelona, Espanya).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distancia entre CULTURA Y MODA, S.A i l’usuari o client, d’acord a les estipulacions legals, en especial, la llei 7/1998 de 13 d’abril sobre Condiciones Generales de Contratación, la llei 26/1984 de 19 de juliol, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al Reial Decret 1906/1999 de desembre de 1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener de Ordenación del Comercio Minorista y a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrònico.

CULTURA Y MODA, S.A es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Dites modificacions podran realitzar-se a través de la seva pàgina web, per qualsevol forma admissible de dret i seran d’obligat compliment durant el temps en es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors. No obstant, CULTURA Y MODA, S.A es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportunes.

L’objectiu d’aquesta pàgina web és el de publicitat i oferir peces de vestir.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i les Condicions Generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obra necessàries per l’accés a la pàgina web de CULTURA Y MODA, S.A i la contractació per mitjà d’aquesta.

Per adquirir els nostres productes ha de dirigir-se a l’apartat “Shop Online” de la pàgina web.

Registrar-se com a usuari de la web és imprescindible per poder comprar online. Un cop finalitzada la compra, es sol•licitaran les dades pertinents per poder realitzar l’enviament. En conformitat del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, CULTURA Y MODA, S.A informa als usuaris que seran introduïts a un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar dites accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. D’aquesta manera, CULTURA Y MODA, S.A informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça PASSEIG CAN FEU, 18, 08205 Sabadell, Barcelona (Espanya).

Sempre i quan no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació, així com tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

Durant el procés de compra deurà identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionades. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar de manera responsable i confidencial la identitat i la contrasenya obtingudes al procés de registre com a client, podent cedir-les o no a altres.

Oferta de productes i vigència En cas de un producte es trobi en oferta, s’indicarà juntament a les seves característiques essencials, el preu de l’oferta i la seva validesa.

En compliment de la normativa vigent CULTURA Y MODA, S.A, ofereix informació sobre tots els seus articles a la venda, així com les seves característiques i preus. No obstant, CULTURA Y MODA, S.A es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. Així mateix, els productes de la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. L’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes mencionats.

Característiques essencials dels productes Els productes oferts al nostre catàleg incorporen fotografia, títol, preu i característiques essencials.

Preus Tots els productes indiquen el preu de venda en EUROS i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Formes de pagament i execució de la comanda El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció.

-Targeta de crèdit: a través del sistema de pagament online de l’entitat bancària Banc Sabadell, plataforma segura.

- Paypal

Quan l’import d’una compra hagi sigut carregat de manera fraudulenta o indeguda utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la seva immediata anul•lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de adeudo i reemborsament a les comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran en la major brevetat.

En cas de que la compra hagi sigut efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència de haver exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul•lació del càrrec corresponent, aquest quedarà obligat front a CULTURA Y MODA, S.A al rescabalament dels danys i prejudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul•lació.

Dret de desistiment i reclamacions Segons l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en cap cas es podran tornar aquells articles que hagin sigut personalitzats pel client. No s’acceptaran productes que hagin sigut provats o utilitzats i que no es puguin vendre com a nous posteriorment.

En cas de devolució del producte, aquest podrà ser canviat a qualsevol dels establiments Tentazioni, sempre i quan es conservi en condicions oportunes per a la seva venda.

En cas de tramitar la devolució mitjançant el servei de missatgeria, els costos de transport i derivats aniran a càrrec del client.

El termini per a realitzar aquesta gestió és de 15 dies des de la recepció de l’article.

En cas de la disconformitat del client amb un article, s’entregarà un val a utilitzar en qualsevol establiment Tentazioni, del mateix import abonat en els inicis, sense realitzar cap tipus de reemborsament econòmic ni abonament a la targeta de pagament.

Si el client desitja presentar una reclamació, CULTURA Y MODA, S.A està situat a PASSEIG CAN FEU, 18, 08205 Sabadell – Barcelona (Espanya).

Jurisdicció La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.